Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Ban Bí thư chỉ đạo chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị nhân sự khóa mới

(VNF) - Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Kết luận về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

« 1 2 3 »