Tờ trình về dự án Luật Chứng khoán sửa đổi của Chính phủ

Tờ trình về dự án Luật Chứng khoán sửa đổi của Chính phủ

(VNF) - Thực tiễn sau hơn 10 năm thi hành, Luật Chứng khoán đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập; trong đó, nội dung một số điều khoản của Luật chưa đủ rõ ràng và cụ thể dẫn đến cách hiểu khác nhau và gây khó khăn trong áp dụng.

« 1 2 3 »