Nhờ nguồn vốn BOT mà hàng trăm tuyến đường đã hoàn thành, tạo "mạch máu" giao thông góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước

Cần có cái nhìn khách quan về BOT

Đinh Tịnh - 17/04/2019 09:55